Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
40
8431519

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

01/07/2022 10:40 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 14/6/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 1149/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Kế hoạch ban hành nhằm mục tiêu: Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống, tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững đất nước. Đồng thời, đề ra 06 mục tiêu cần đạt được đến năm 2030, cụ thể:

Mục tiêu 1: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 97% và đến năm 2030 đạt 100% gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình; đặc biệt quan tâm số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số.

Mục tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 97% và đến năm 2030 đạt 100% gia đình được tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị tốt đẹp của gia đình hiện đại.

Mục tiêu 3: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 97% và đến năm 2030 đạt 100% địa phương có mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở.

Mục tiêu 4: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 90% và đến năm 2030 đạt 100% địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, làng xã.

Mục tiêu 5: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 97% và đến năm 2030 đạt 100% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.

Mục tiêu 6: Phấn đấu hằng năm 90% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định pháp luật; 100% người bị bạo lực được hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu; 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình nhằm giảm tác hại của bạo lực gia đình, đặc biệt với phụ nữ, người yếu thế và trẻ em.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 04 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, gồm: 1) Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về giá trị gia đình trong tình hình mới; 2) Xây dựng môi trường gia đình văn minh, hạnh phúc, tạo điều kiện cho mọi thành viên được phát triển toàn diện và thụ hưởng thành quả phát triển; 3) Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về gia đình; 4) Phát huy hiệu quả nguồn nhân lực đầu tư, huy động xã hội hóa, phát triển lĩnh vực gia đình./.

Hoàng Oanh

(Nguồn: Quyết định số: 1149/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết