Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
42
8431328

11 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

01/07/2022 10:43 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Nhằm tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; ngày 18/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 956/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch đến năm 2030: (1) tập trung đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh như: Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Nhà thi đấu đa năng tỉnh đạt chuẩn quốc gia. Hoàn thành các dự án nhà thi đấu, công trình thể thao, công viên truyền hình của các huyện, thị xã, thành phố do Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long tài trợ; 100% Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện được xây dựng và đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động; 100% đơn vị hành chính cấp xã có Trung tâm Văn hóa, Thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng. (2) Phấn đấu 70% di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh được tu bổ, tôn tạo; 100% số di sản của tỉnh trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được xây dựng đề án, chương trình bảo vệ và phát huy giá trị. (3) Bảo đảm ít nhất 90% người dân ở vùng sâu, vùng xa, 90% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương. (4) 90% các địa phương, cơ quan, đơn vị đạt được các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua, cuộc vận động về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Kế thừa và phát huy tinh hoa của văn hóa gia đình truyền thống, để xây dựng văn hóa gia đình hiện đại, văn minh. (5) Duy trì giải thưởng văn học nghệ thuật Văn Xương Các, đến năm 2030 có từ 3 đến 5 công trình văn hóa, nghệ thuật chất lượng thuộc các lĩnh vực văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu được xuất bản, công bố. (6) Phấn đấu tin học hóa 100% các đơn vị hoạt động văn hóa từ tỉnh đến cơ sở (cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp văn hóa). (7) Phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hàng năm của địa phương.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp phù hợp để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, rèn luyện con người có nhân cách, lối sống đẹp, yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Cụ thể: (1) Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa; (2) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, khuôn khổ pháp lý; (3) Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; (4) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; (5) Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa; (6) Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc; (7) Ưu tiên phát triển một số ngành có tiềm năng, lợi thế tham gia vào thị trường công nghiệp văn hóa; (8) Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu về văn hóa; (9) Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; (10) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa; (11) Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển trong lĩnh vực văn hóa.

Việc đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đòi hỏi thực hiện đồng bộ, toàn diện, đảm bảo khả thi, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của đơn vị, ngành, địa phương phù hợp với điều kiện chung của tỉnh, tạo sự phát triển đồng bộ và hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa. /.

                                                        Xuân Giang

(Nguồn:QĐ số 956/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết