Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
48
8430615

Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

01/07/2022 10:48 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 14/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 1148/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ
về nhận thức và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi người dân
trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần hoàn thiện nhân cách, xây dựng con người Việt Nam nói chung và con người Vĩnh Long phát triển toàn diện từ gia đình, khơi dậy khát vọng cống hiến góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, kế hoạch đề ra 06 mục tiêu cụ thể: (1) Phấn đấu đến năm 2025 đạt 70% và đến năm 2030 đạt trên 90% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. (2) Phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt 100% hộ gia đình được cung cấp tài liệu về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. (3) Phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt trên 95% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. (4) 100% đơn vị cấp xã hằng tháng có nội dung tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên hệ thống thông tin cơ sở. (5) Phấn đấu hằng năm 100% học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục được
tham gia sinh hoạt về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. (6) Phấn đấu hằng năm 100% cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

            Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp như: (1) Tiếp tục đổi mới công tác truyền thông nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức, lối sống trong
gia đình; (2) Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về gia đình; (3) Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở nhằm nâng cao đời sống
tinh thần cho các thành viên trong gia đình; (4) Phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống; (5) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo
dục lý tưởng, đạo đức, lối sống trong gia đình; (6) Tăng cường kiểm tra, giám sát và biểu dương, khen thưởng kịp thời những
tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả cho công tác giáo dục đạo đức,
lối sống trong gia đình; (7) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình, ưu tiên vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích, tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức,
doanh nghiệp hỗ trợ cho cán bộ, người lao động tham gia, học tập nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình./.

Hoàng Oanh

(Nguồn: Quyết định số: 1148/QĐ-UBND

ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết