Đại hội TDTT các cấp

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CÁC CẤP TỈNH VĨNH LONG LẦN THỨ IX NĂM 2021-2022

1. Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Công văn số 1274 /SVHTTDL, ngày 05/10/2020 về việc lập kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp lần thứ IX năm 2021 - 2022

3. Công văn số 3420/UBND-VX, ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về việc tham mưu chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 

4. Danh sách địa chỉ liên lạc Ban tổ chức Đại hội

5.Hướng dẫn của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

6. Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục, Thể thao các cấp tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX năm 2021, 2022

7. Logo Đại hội TDTT các cấp

8. Quyết định số 2626/QĐ-UBND, ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục, Thể thao các cấp tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX năm 2021, 2022

9. Quyết định số 3526/QĐ-UBND, ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX năm 2021, 2022