CHI TIẾT TIN

Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật năm 2021
(06/08/2022 16:34:03)

Nội dung Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật năm 2021