CHI TIẾT TIN

Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng đối với Thư viện tỉnh Vĩnh Long năm 2021
(06/08/2022 16:40:43)

Nội dung Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng đối với Thư viện tỉnh Vĩnh Long năm 2021