CHI TIẾT TIN

Thông báo xét tuyển viên chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long năm 2022
(06/08/2022 16:41:54)

1. Thông báo số 39/TB-SVHTTDL, ngày 30/6/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long về việc xét tuyển viên chức năm 2022

2. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển