CHI TIẾT TIN

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
(06/08/2022 16:44:15)

1. Công văn 545/VHCS-VP, ngày 07/07/2022 của Cục văn hóa cơ sở về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

2. Mã QR code