CHI TIẾT TIN

Thông báo Cuộc thi Sáng tác bài ca cổ chủ đề “190 năm An Giang hình thành và phát triển” trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).
(06/08/2022 16:47:46)

1. Công văn hỗ trợ phổ biến Cuộc thi Sáng tác bài ca cổ chủ đề “190 năm An Giang hình thành và phát triển” trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).

2. Thể lệ Cuộc thi Sáng tác bài ca cổ chủ đề “190 năm An Giang hình thành và phát triển”.

3. Kế hoạch Cuộc thi Sáng tác bài ca cổ chủ đề “190 năm An Giang hình thành và phát triển”.