CHI TIẾT TIN

Thông báo Cuộc thi sáng tác bài ca cổ “190 năm An Giang hình thành và phát triển”
(06/08/2022 16:48:56)

1. Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác bài ca cổ “190 năm An Giang hình thành và phát triển”.

2. Thể lệ tổ chức Cuộc thi sáng tác bài ca cổ “190 năm An Giang hình thành và phát triển”.