CHI TIẾT TIN

Thông báo Danh sách thí sinh đủ, không đủ điều kiện xét tuyển và triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2022
(06/08/2022 16:49:47)

Tải văn bản Thông báo Danh sách thí sinh đủ, không đủ điều kiện xét tuyển và triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2022