Hoạt động ngành

Hoạt động nổi bật

Văn hóa

Thể dục - Thể thao

Du lịch

Gia đình

Cải cách hành chính của tỉnh

Triển khai, thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị phân tích Chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX năm 2022 của tỉnh Vĩnh Long
Triển khai, thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị phân tích Chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX năm 2022 của tỉnh Vĩnh Long (03/06/2023)

Chuyển đổi số

Đoàn công tác của Bộ Công an làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
Đoàn công tác của Bộ Công an làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long (03/06/2023)

Văn bản mới

Ảnh hoạt động