Chi tiết văn bản

01/2022/TT-BTTTT
17/02/2022
15/09/2022
Thông tư 01/2022/TT-BTTTT ngày 17/02/2022 sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Thông tư
Bộ Thông tin và Truyền thông
Nguyễn Mạnh Hùng
202285143346_01_2022_TT-BTTTT_503597.doc
VĂN BẢN KHÁC