Chi tiết văn bản

10/CT-TTg
22/04/2019
22/04/2019
Chỉ thị về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả trình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Chỉ thị
Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc