Chi tiết văn bản

1217/QĐ-BVHTTDL
29/03/2019
29/03/2019
Ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030”
Quyết định
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trịnh Thị Thủy
202285152341_2_QD_1217_BVHTTDL_CGCN.pdf