Chi tiết văn bản

646/QĐ-BVHTTDL
16/04/2018
16/04/2018
Quyết định số 646/QĐ-BVHTTDL, ngày 06/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/01/2018
Quyết định
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trần Thị Thủy