Chi tiết văn bản

12/CT-TTg
28/04/2016
28/04/2016
Chỉ thị về việc tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Chỉ thị
Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc