Chi tiết văn bản

2574/QĐ-BVHTTDL
15/09/2020
15/09/2020
về việc Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư
Quyết định
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nguyễn Ngọc Thiện
202285152049_1_QD_2574_15-9-2020_KH4.0_BoVHTTDL.pdf